Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Minisztériumok, Miniszterek, feladat és hatáskörök 2018. május 31.

Az alábbikaban tesszük közzé a Kormány megalakulásához kötődő, a szakmát és a Kamarát érintő új jogszabályi
hivatkozásokat.
(A jogszabályok teljes terjedelmükben a hivatalos felületen olvashatók.)

 

2018. évi V. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról


1. § Magyarország minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Innovációs és Technológiai Minisztérium,
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium.

2. § (1) A miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.
(2) A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda működik.

3. § Az 1. és 2. § szerinti központi államigazgatási szervek és a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló
2014. évi XX. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendelete állapítja meg.

 

hatályos: 2018 május 19.

-------------------------------------

A köztársasági elnök 194/2018. (V. 18.) KE határozata
miniszterek kinevezéséről az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a
miniszterelnök javaslatára –

Bártfai-Mager Andreát tárca nélküli miniszterré,
dr. Benkő Tibort honvédelmi miniszterré,
dr. Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezető miniszterré,
dr. Kásler Miklóst az emberi erőforrások miniszterévé,
dr. Nagy Istvánt agrárminiszterré,
dr. Palkovics Lászlót innovációért és technológiáért felelős miniszterré,
dr. Pintér Sándort belügyminiszterré,
Rogán Antalt a miniszterelnök kabinetfőnökévé,
dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré,
Süli Jánost tárca nélküli miniszterré,
Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszterré,
dr. Trócsányi Lászlót igazságügyi miniszterré,
Varga Mihályt pénzügyminiszterré

kinevezem.

 

hatályos: 2018. május 18.

--------------------------------------

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


3. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre

14. § (1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. anyakönyvi ügyekért,
2. állampolgársági ügyekért,
3. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért,
4. európai uniós ügyek koordinációjáért,
5. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
6. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
7. kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
8. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
9. kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
10. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
11. közigazgatás-fejlesztésért,
12. közigazgatás-szervezésért,
13. közbeszerzésekért,
14. kulturális örökség védelméért,
15. településfejlesztésért és településrendezésért,
16. területrendezésért,
17. társadalompolitika összehangolásáért,
18. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős tagja.


19. §  A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében

a) előkészíti az  építésügyre, az  építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,

b) irányítja az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e  vonatkozásban az  állami főépítészi hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,

c) gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal
összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.

 

27. § (1) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti
örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében

a) meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

b) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az  ehhez kapcsolódó
tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek
meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,

c) a kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel és az
emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,

d) közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel összefüggő sajátos építési
termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,

e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

 

28. §  A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti

a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,

b) a településtervezésre,

c) az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,

d) a hátrányos helyzetű településekre,

e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat.

 

29. § (1) A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs
rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A  miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében e vonatkozásban irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

 

11. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatásköre

116. §  Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. audiovizuális politikáért,
2. állami infrastruktúra-beruházásokért,
3. bányászati ügyekért,
4. belgazdaságért,
5. elektronikus hírközlésért,
6. energiapolitikáért,
7. európai uniós források felhasználásáért,
8. építésgazdaságért,
9. – turisztikai célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési célelőirányzat kivételével – fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért,
szabályozásáért és ellenőrzéséért,
10. fogyasztóvédelemért,
11. gazdaságfejlesztésért,
12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
13. hulladékgazdálkodásért,
14. informatikáért,
15. iparügyekért,
16. kereskedelemért,
17. kormányzati tudománypolitikáért,
18. közlekedésért,
19. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
20. területfejlesztésért,
21. víziközmű-szolgáltatásért,
22. tudománypolitika koordinációjáért,
23. szakképzésért és felnőttképzésért
felelős tagja.

 

124. § (1) A  miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében ellátja az  építőipar és az  építőanyag-ipar ágazati
irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében

a) összehangolja – a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,

b) ellátja – az  építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – az építésüggyel
összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

 

134. § (1) A  miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében – a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszterrel együttműködve – előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos
feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,

b) közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési
beszámoló előkészítésében,

c) kidolgozza a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló
központi és térségi pénzeszközök arányára,

d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a  területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével
kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási
rendszert,

f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a 123. §-ban meghatározott feladatokat.

 

16. Stratégiai és Családügyi Kabinet

156. §  A Stratégiai és Családügyi Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen


9. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős,

26. a kulturális örökség védelméért,

37. a területrendezésért,
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

 

17. Gazdasági Kabinet

157. §  A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

19. az építésgazdaságért,

való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

 

A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladat- és hatásköre, valamint a tagjai

90/B. (1) A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

9. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,

26. a kulturális örökség védelméért,

37. a területrendezésért,

való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

(2) A Stratégiai és Családügyi Kabinet elnöke a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

(3) A Stratégiai és Családügyi Kabinet tagja

a) a miniszterelnök kabinetfőnöke,

b) az emberi erőforrások minisztere,

c) az igazságügyi miniszter és d) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy
miniszterek.

(4) A  Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén az  európai uniós források felhasználását érintő napirendi pont megtárgyalása során
tagként részt vesz az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

(5) A  Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz az  Emberi Erőforrások Minisztériumának család-
és ifjúságügyért felelős államtitkára, valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

 

A Gazdasági Kabinet feladat- és hatásköre, valamint a tagjai

90/C. (1) A Gazdasági Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

19. az építésgazdaságért,

való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

(2) A Gazdasági Kabinet elnöke a pénzügyminiszter.

(3) A Gazdasági Kabinet tagja

a) a miniszterelnök kabinetfőnöke,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter,

d) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,

e) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.

(4) A Gazdasági Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

 

hatályos: 2018. május 22.

---------------------------------------

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről

 

4.§

4) A Kormány az építésügy központi irányítását, összehangolását – ideértve a sajátos építményfajták és a műemlékek
tekintetében az összehangoló feladatokat is –

a) a szabályozás, valamint a hatósági ügyek kapcsán az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,

b) az építőipar fejlődésének elősegítése és támogatása érdekében az építésgazdaságért felelős miniszter

útján gyakorolja.


5. § (1) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter a központi szakmai irányítási,
összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében
összehangolja az érintett közigazgatási szervek tevékenységét,

b) külön jogszabályok szerint

ba) összehangolja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

bb) ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok, valamint az egyéb építésügyi igazgatási feladatot ellátó szervezet
építésügyi igazgatási feladatainak szakmai irányítását, ennek keretében rendszeresen gondoskodik e szervezetek szakmai
munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzéséről,

c) elősegíti – a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter bevonásával
– az építészeti kultúra megőrzését, fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint
oktatási-nevelési programokat dolgoztat ki és működtet,

d) elősegíti – a természetvédelméért felelős miniszter bevonásával – a települési zöldfelületek megőrzését, fejlesztését és védelmét.


(1a) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter a központi szakmai irányítási,
összehangolási és ellenőrzési feladatkörében ellátja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás),
valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) szakmai irányítását
és felügyeletét, azzal, hogy a Nyilvántartás és a Dokumentációs Központ igénybevételére az építésgazdaságért felelős miniszter is
jogosult.

(1b) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős
miniszter
a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében részt vesz az építésügyet érintő felsőoktatási,
szakirányú
továbbképzési, oktatási képzési és szakképzési célok meghatározásában, azok tartalmának és képesítési követelményeinek
kidolgozásában, továbbá kezdeményezési, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol az erre vonatkozó jogszabályok előkészítésében.

(1c) Az építésgazdaságért felelős miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:

a) a műemlékek és a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és önálló szabályozó szervek, valamint az építésügy területén
érintett szakmai kamarák és az érintett felsőfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján koordinálja,
összefogja és irányítja az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonatkozó szabályozás kialakítását,

b) ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási jogosultságokhoz kapcsolódó
eljárások és nyilvántartások, valamint a vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét,

c) érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú,
valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél.

...
(3) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős
miniszter
az (1)–(1c) bekezdés és a 4. § (4) bekezdése szerinti feladatainak ellátása, az egységes és következetes szakmapolitikai
irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek
részvételével közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet. A sajátos építményfajták és
a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttműködnek az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős
miniszterrel, valamint az építésgazdaságért felelős miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében.

...

50.§ (1) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős
miniszter
által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel
történő támogatására külön előirányzat szolgál.

...

57/A.§
...
(3) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős
miniszter
– jogszabályban felsorolt és részletezett – szakmai díjakat adományoz különösen az alábbi területeken:

a) a kiemelkedő építészeti-műszaki alkotótevékenység, továbbá

b) az épített környezet alakításában, védelmében és fejlesztésében, a települési és építészeti értékek feltárásában, megőrzésében
kifejtett eredményes és kiemelkedő munka, valamint

c) a településrendezési és az építésügyi igazgatási tevékenység kimagasló színvonalának elismerése.

(4) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint a sajátos építményfajták szerinti miniszterek külön jogszabályban
meghatározott szakmai díjakat adományoznak.

(5) Az e törvényben megállapított szakmagyakorlási tevékenységeket érintő feladatok ellátása során az építésgazdaságért felelős
miniszter
az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter bevonásával együttműködik a felsőoktatásban
folyó képzési és fejlesztési kérdésekben az állami hatáskörök ellátásában közreműködő testületekkel – különösen a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, a Felsőoktatási Tervezési Testülettel, a Magyar Rektori Konferenciával –, az egyéb civil
vagy érdekképviseleti szervezetekkel és a műszaki tudományos egyesületekkel.


hatályos: 2018.május 18.

----------------------------------

A jogszabályok teljes terjedelmükben a www.njt.hu oldalon olvashatók.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015