Főoldal  
bejelentkezés bejelentkezés
regisztráció > jelentkezési lap > súgó > támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
Műveletek Lekérdezés Lekérdezés alapadatokra az alkotás helyére tervezői adatokra beruházói adatokra műszaki és leíró adatokra

adatlap: Uzsoki utcai kórház új manuális tömbje

Alapadatok

Kórház - 1. kép: Külső Minősített alkotás megvalósulás éve:
2000
nyilvántartás jellege:
minősített
jelleg:
új
szakirány:
építészet
fajta:
egészségügyi létesítmény
regisztráció ideje:
2006-03-01

Tervezői adatok

felelős tervező: életműért kapott díjak: 
    Ybl-díj 1981
munkatárs: munkatárs: belsőépítészet: belsőépítészet: táj- és kertépítészet:

Az alkotás helye

ország:
Magyarország
hely:
1145 Budapest
cím:
Róna utca 192-202.
helyrajzi szám:
31524

Műszaki és leíró adatok

szakmai díjak:
 
 
Budapest Építészeti Nívódíja 2002
 
Pro Architectura díj 2002
 
Figyelő díj 2001
szintterület:
24.538 nm.
műszaki leírás:
Előzmények, a kórház története:
A jelenlegi kórház-komplexum központi magját képező főépületet 1893-ban Kármán Géza és Ullmann Gyula építészek a báró Hirrsch-féle Pesti Izraelita Nőegylet árvaháza céljára építették a Hermina mezőn, 1926-ban a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet megvásárolta és 405 ágyas kórházzá alakította át. A későbbiekben, ahogy növekedett a vonzáskörzetét képező zuglói városrész, úgy vált szükségessé a kórház bővítése is, me-lyet a közvetlen szomszédságban levő villák és telkek felvásárlásával, s ezen épületek gyógyászati célra történő átalakításával igyekeztek megoldani.
A kórház államosítására 1950-ben került sor, előbb kerületi, később fővárosi önkor-mányzati felügyelet alatt állt. Az udvar beépítésre alkalmas területein mindenfajta központi koncepció nélkül az épp szükséges funkciók elhelyezésére egy-egy pavilont pöttyintettek, s ezek némelyikébe oly drága berendezések kerültek beépítésre, hogy hosszú ideig, praktikusan e gépek teljes amortizálódásáig ezen épületek szanálása fel sem merülhet.
A kórház rekonstrukciója :
1993-ban részletes fejlesztési tervet dolgoztunk ki, mely során egyenkénti vizsgálat alá véve elemeztük a kórház épületeit, megvizsgáltuk enegiaellátási lehetőségeit, közleke-dési kapcsolatait, s nem utosó sorban azt a hosszútávú egészségügyi koncepciót, mely megfogalmazta a kórház véglegesnek szánt profilját, vonzáskörzetét és tevékenységi körét.
Az Uzsoki Kórház jellegzetes "nőtt" kórház, fő épületeinek egyike sem kórházi célra létesült, három utca és egy iskola határolja, tehát terjeszkedni egyetlen irányba sem ké-pes, sőt, még jelentős területet városrendezési megfontolásokból le is szabályoztak tel-kéből.
Főépülete műemléki védelem alatt álló, szép szecessziós épület, igaz hogy kissé le-pusztult állapotban van, a korábbi emeletráépítés arányait kissé eltorzította, de így is Zugló értékes, megőrzendő középülete.
A távlati fejlesztési terv a kórház-rekonstrukciót öt építési ütemre bontotta,
a jelenleg építés alatt álló első ütem a kórház uj korszerű diagnosztikai egységeit, am-buláns vizsgálati részlegeket, valamint 200 betegágy elhelyezését biztosítja. A megle-vő főépület és az új manuális tömb zárt kapcsolata alapvetően megjavítja a gyógyítás körülményeit, az esetleges további építési fázisok megvalósulásával a ma ismert leg-korszerűbb kórházszervezési igényeknek is megfelelő létesítmény születhet.
A tervezett épület ismertetése:
Az új épülettömb Budapesten, Zuglóban a Róna és Korong utcák sarkán került elhe-lyezésre.
Az épület pince, földszint és 3 emeletes elrendezésű, tetőszintjén épületgépészeti he-lyiségek kerültek kialakításra. Az épület magassága, léptéke illeszkedik a műemléki jellegű főépülethez, s a kertvárosi jellegű Zugló hangulatához. Az uj pavilonok két nagyméretű atriumos aula füzéreként valósulnak meg, megőrzik a tömbkórház üzemel-tetési előnyeit, ugyanakkor méretükkel, belső arányaikkal humán tereket teremtenek.
Az épület térszervezése hangsúlyozottan középület rangot kíván teremteni, anyaghasz-nálatánál a szolíd, de tartós anyagok beépítésére törekedtünk..
Az épületben 900 adagos konyhaüzem, személyzeti étterem, központi gyógyszertár, traszformátor állomás, központi ágy- matracfertőtlenítő állomás, központi sterilező, ambulanciák, radiológiai részlegek, ökumenikus kápolna, 6 db 32 ágyas diagonál szer-vezésű ápolási egység, intenziv terápiás részleg, 11 db műtőblokk a szükséges kiszol-gáló egységekkel, központi betegfelvételi részleg, baleseti műtő, raktárak, gépészeti te-rek, valamint a látogatók elhelyezésére és kiszolgálására alkalmas helyiségek kerültek kialakításra. 
A megvalósításról:
Az épület építésének jogát a Magyar Építő RT és társgenerál vállalkozói, a Siemens RT, valamint a KIPSZER  Klimakontroll Kft. Közbeszerzési pályázat útján nyerte el.
A rendkívül bonyolult műszaki és technológiai igények magas szintű minőségi köve-telményeket támasztottak a kivitelező szervezetek felé. Az építést a telephelyen műkö-dő kórház üzemvitelének minimális zavarásával kellett végezniük, s speciális kórházi funkciókról lévén szó, számtalan alvállalkozó tevékenységét kellett koordinálniuk. Az üzemeltető szakemberei az utolsó csomópont kialakításáig folyamatosan kontrollálták munkáját.
Összességében megállapítható, hogy az elkészült épület magasfokú műszaki szinvonalon valósult meg, a betelepített, legkorszerűbb orvostechnológiai berendezé-sek, műszerek, az időtálló, tartós anyagok, burkolatok hosszútávú biztonságos műkö-dést garantálnak. Erre szükség is lesz, ugyanis a hazai tapasztalatok szerint kórházaink műszaki állagát ismerve 30-40 évig az Uzsoki utcai kórház nem fog jutni újabb felújí-tási költségekhez.
Az új létesítményeket 2001 november 16-án az egészségügyi miniszter és Budapest főpolgármestere avatta fel.
méltatás:
Szemelvények az épületről megjelent kritikákból:
"Marosi megtalálta azt a módszert, amivel egyrészt illeszkedő, másrészt a jelen realitá-sait szem előtt tartó stiláris átkötés jön létre a szecesszió, mint a századforduló repre-zentatív korstílusa és a jelen között."
"Az Uzsoki utcában így jöttek létre -a két nagyméretű átriumos aulát a fejépülettel ösz-szekötő, mintegy kétszáz méter hosszú tengelybe tiszta, átlátható tömegként kapcsoló-dó- épületszárnyak. Így érthetőek az alagsori üzemi konyhát, illetve patikát fedő keleti-es piramis-formák, a bejáratokhoz vezető függőhidak és az azokat tartó bástyaszerű pillérek, a hosszan lefutó ablakok miatt sarkos oszlopsoroknak ható homlokzati for-mák. Így kap valami ókori szakrális ízt a tizenegy műtőblokkot magába foglaló, tiszta ívű fejépület is."
/OCTOGON 2001/1.Pars pro toto- Martinkó József/
"...a ház rejtett módon egy vár érzetét is kelti. Várát, amely baj (betegség) esetén befo-gad és megvéd. Kerek őrtornyok vigyázzák két kertkapuját (gondosan megoldott kis-építészeti művek), kissé beszorított (védhető) gyalogos bejárói hídépítményen közelít-hetők meg- a hídon áthaladó pedig masszv, magas téglapilonokkal és tagozatokkal (vö. erős támpillérek) találkozik. A híd és a jelentős kapumotívum a hétköznapi világból kiemeli a rajta áthaladót, aki  e komoly átvezetés után érkezik az üvegtetős elipszoid (félkörvégződésekkel nyújtott téglalap) négyszintes átrium egyikébe, ahol a belső tég-laburkolat (architekturális megoldása a, udvaron vagyunk, innern mehetünk még majd egyre beljebb gyógyításunk útján."
"A tömegformálás, a homlokzatképzés, az anyaghasználat bravúros egyensúlya teszi, hogy bár környezetében meghatározó hangsúllyal van jelen, mégsem nagyzoló, vagy tolakodó."
ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2002/2. Szolíd közkórház Zuglóban- Tatai Mária

Beruházás adatai

beruházó:
Budapest, Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Közbeszerzési Ügyosztálya

képek

Kórház - 1. kép: Külső Kórház - 2. kép: Külső Kórház - 3. kép: Külső Kórház - 4. kép: Külső Kórház - 5. kép: Külső Kórház - 6. kép: Légi felvétel Kórház - 7. kép: Légi felvétel Kórház - 8. kép: Aula Kórház - 9. kép: Aula Kórház - 10. kép: Lépcső Kórház - 11. kép: Műtő Kórház - 12. kép: Nővérállomás